Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPH56
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPHL3

Центрове за грижа село Съединение

Лого на проекта

Проект BG05M9OP001-2.090-0007 „Центрове за грижа село Съединение“
по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/