Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPH56
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPHL3

Система за външно изкуствено осветление на град Търговище

Лого на проекта                   Герб на община Търговище

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2014-2021, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, Код на Процедурата: BGENERGY-2.001. 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/