Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPH56
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKPHL3

Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2

Лого на проекта

Проект BG16RFOP001-1.033-0003
"Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”
по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/