Патронажна грижа в община Търговище

Община Търговище изпълнява проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.101“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Зареждане ...