Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDE93
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDEP2
Гражданско състояние и гражданска регистрация Устройство на територията - административни услуги Устройство на територията - технически услуги Местми данъци и такси Образци на декларации по МДТ Общинска собственост Околна среда Селско стопанство Търговия и туризъм Транспорт Други услуги Етажна собственост

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:00 - 17:30
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

За прием на документи и информация за услугите:
Служителите в Център за административно обслужване
Адрес: община Търговище, гр. Търговище 7700, пл.„Свобода”, в сградата на община Търговище.
•    obshtina@targovishte.bg
Деловодство – административни и технически услуги:
•    0601/ 6 87 15;
•    0601/ 6 87 18;
•    0601/ 6 87 16;
Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване

 Информация за предоставяне на услуги:
•    Услугите се предоставят по електронен път на Ниво 2 и Ниво 3.
•    Образец на заявленията може да намерите на интернет адрес:
•    Заявителят е длъжен да предостави телефон или електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:
•    Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване,с подаване на писмено заявление по образец;
•    Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
•    Чрез лицензиран пощенски оператор

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:
•    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
•    Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
•    Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
•    като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
•    като вътрешна куриерска пратка;
•    като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:
•    на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;
•    по банкова сметка:
IBAN: BG60UBBS80028413869000
BIC: UBBSBUSF
„Обединена българска банка“ АД
Информация на кодове за вид плащане за сметки можете да намерите на адрес:
•    С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване

https://www.livechatalternative.com/