Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0P3R3
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0P3N2

Етажна собственост

Дата на публикуване: 14.09.2022
Последна актуализация: 03.02.2023

Законът за управление на етажната собственост и Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост  регламентират обществените отношения, свързани с управлението на на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

Нормативни Документи

Закон за управление на етажната собственост 

Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

При управление на етажната собственост от Общо събрание на собствениците

Необходими документи в изпълнение на чл. 46 б от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС):
Уведомление по образец за проведено общо събрание – Приложение № 6 към чл.11 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г.за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него.

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на работни места от 3 до 6 или по електронен път.

При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците

Информация за създаване на Сдружение на собствениците и реда за свикване на учредително събрание. 

Необходими документи в изпълнение на чл. 29 от ЗУЕС:
Заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост;

Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

Копие от протокола на учредителното събрание, заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ от председателя на управителния съвет (управителя);

Копие от приетото споразумение, заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ от председателя на управителния съвет (управителя);

Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на работни места от 3 до 6 или по електронен път.

При промени в Сдружението на собствениците

Необходими документи в изпълнение на чл. 46б от ЗУЕС:
Уведомление по образец за проведено общо събрание - Приложение № 5 към чл. 11 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост;

Председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците уведомява общинската администрация за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от наредбата. Уведомяването се извършва в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към уведомлението (приложение № 5) се прилагат документи, удостоверяващи промяната.

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на работни места от 3 до 6 или по електронен път.

Примерни образци на документи

Примерен правилник за вътрешен ред


Книга на етажната собственост


Покана за Общо събрание, съгласно чл. 13 от ЗУЕС


Протокол за проведено общо събрание на сграда в режим на етажна собственост


Протокол за проведено учредително събрание


Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците


Искане за свикване на общо събрание по чл. 12, ал. 5 от ЗУЕС от собственик (ползвател)


Покана за изпълнение на решение на Общо събрание на собствениците на етажната собственост по чл. 38 от ЗУЕС


Уведомление за отсъствие по чл. 51, ал. 3 от ЗУЕС


Предупреждение по чл. 6 от ЗУЕС


Предупреждение по чл.45 от ЗУЕС


Констативен протокол  за установяване на нарушение


Констативен протокол за установяване на нарушение, извършено от член на Управителния съвет/Управител

https://www.livechatalternative.com/