Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOC9U7
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOC5A0

Устройство на територията - административни услуги

Дата на публикуване: 06.01.2021
Последна актуализация: 14.06.2023

Административни услуги, съгласно Приложение № 5  към чл. 46 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, които не са вписани в Административния регистър

Услуга 3.Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ОЕСУТ    
Услуга 6. Одобряване и издаване на разрешение за строеж на комплексен проект за инвестиционна инициатива  /чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ/ 
Услуга 18.Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради    
Услуга 23.Предоставяне на данни за регулационни и нивелетни репери /описание, координати и коти/    
Услуга 29.Изготвяне на извадка от действащ устройствен план
Услуга 30. Издаване на извадка от специализирана карта върху магнитен носител /без данни от кадастрална карта/ 
Услуга 31.Предоставяне на скица-цветно копие от ПУП /формат А3 или А4/

 

https://www.livechatalternative.com/