Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Проверка на статус на преписка Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Административното обслужване в общинска администрация Търговище се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България,

"Административно обслужване"   е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на Община Търговище.

"Комплексно административно обслужване" /КАО/ е това обслужване, при което административната услуга се извършва от структурите на Община Търговище, от лица осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

"Административна услуга" е:

  1. Издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
  2. Издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
  3. Извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
  4. Консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;
  5. Експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

Електронна административна услуга е административна услуга, предоставяна на гражданите и организациите от служители на Община Търговище, която може да се заяви и/или предостави от разстояние чрез използването на електронни средства.

https://www.livechatalternative.com/