Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЕИК 000875920

 Обединена българска банка АД

BIC UBBSBGSF
IBAN BG60UBBS80028413869000
    

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък 44    14    00
Данък върху недвижимите имоти 44    21    00
Данък върху наследствата 44    22    00
Данък върху превозните средства 44    23    00
Такси за битови отпадъци 44    24    00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44    25    00
Други данъци 44    34    00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 44    65    00
Такси за технически услуги 44    80    01
Такси за ползване на детски градини 44    80    02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44    80    03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44    80    04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44    80    05
 
Такси за административни услуги 44    80    07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44    80    08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44    80    09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44    80    10
Такси за гробни места 44    80    11
Туристически такси 44    80    12
Такси за притежаване на куче 44    80    13
Други общински такси 44    80    90

                            

https://www.livechatalternative.com/