Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Работно време 08:00 - 17:30
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

За прием на документи и информация за услугите:

Служителите в Център за административно обслужване

Адрес: община Търговище, гр. Търговище 7700, пл.„Свобода”, в сградата на община Търговище.

obshtina@targovishte.bg

Единен телефонен номер:070013262 - >  060148980 

Деловодство – административни и технически услуги:

0601/ 6 87 15;

0601/ 6 87 18;

0601/ 6 87 16;

Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване

Информация за предоставяне на услуги:

Услугите се предоставят по електронен път на Ниво 2 и ниво 3.

Образец на заявленията може да намерите на интернет адрес: 

Заявителят е длъжен да предостави телефон или електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за административно обслужване,с подаване на писмено заявление по образец;

Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

Чрез лицензиран пощенски оператор

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

като вътрешна куриерска пратка;

като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;

по банкова сметка:
IBAN: BG60UBBS80028413869000
BIC: UBBSBUSF
„Обединена българска банка“ АД

Информация на кодове за вид плащане за сметки можете да намерите на адрес:

С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Центъра за административно обслужване

https://www.livechatalternative.com/