Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD1K3
Z7_PPGAHG8009MV806QGOJ6MO0OJ2
Гражданско състояние и гражданска регистрация Устройство на територията Местни данъци и такси Общинска собственост Селско стопанство Търговия и туризъм Транспорт

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Услугите предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: 

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

 За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Търговище.

 За да заявите услугата:

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.

3. Отворете формата с Adobe Reader.

4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

5. Попълнете полетата във формата.

6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".

7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.

8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация Търговище

https://www.livechatalternative.com/