Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 17.09.2021

Община Търговище оказва съдействие на инвеститори при административни режими и комуникация с институции. С приетата Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение  се цели  повишаване конкурентоспособността на икономиката, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат и създаване на нови работни места.