Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 17.01.2024

Община Търговище оказва съдействие на инвеститори при административни режими и комуникация с институции. С приетата Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение  се цели  повишаване конкурентоспособността на икономиката, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат и създаване на нови работни места.

 

 

https://www.livechatalternative.com/