Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1F32
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL1FR5

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 16.03.2022
Последна актуализация: 01.04.2022

Декларация за достъпност -  Община Търговище
 
Раздел 1 - Задължително съдържание 
Община Търговище  осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт на адрес: https://targovishte.bg

Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“ и е в експлоатация от 09.08.2021 г.
 
I. Статус на съответствие
 
Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание
 
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Община Търговище са описани по-долу в Приложение 1.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта Пояснения
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не  е осигурен такъв механизъм, но за всички абривеатури в сайта има и пълния текст
Изключва се представяне на текст във вид на изображение  Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не  е осигурен такъв механизъм, но в текстовете в сайта употребата им е сведена до минимум.
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено – данни се попълват само във формата за контакт

 
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 29.03.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  30.08.2022 г. 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 
 
Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ, собственик на сайта 

Обратна информация и данни за контакт:
 
Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:
https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/home 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Под всяка една от страниците в сайта на Община Търговище е налична форма за обратна връзка.
 
Процедура по прилагане

1.    На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Община Търговище, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали.
 
Сигнали в Община Търговище се подават по следния начин:
 
-   Чрез формата за обратна връзка в сайта на Община Търговище; 
-    Електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване  https://edelivery.egov.bg/ , избирайки Община Търговище като адресат
-    По електронен път  чрез имейл до: obshtina@targovishte.bg;
-    На телефон 0601 68 612.Сигнали се приемат от понеделник до петък от 8.30  до 17.00 ч.;
-    По пощата – на адрес: 7700 Търговище, пл. Свобода, Община Търговище;
-    В деловодството на Община Търговище на хартиен носител.

Процедура по прилагане
– Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
– Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.
  
Раздел 2 Препоръчително съдържание 

В своята работа Община Търговище се ръководи от основната цел на интернет страницата си, като се:
•    стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност 
•    ангажира да работи за увеличаване на цифровата достъпността до уебсайта, които поддържа;
Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. 
Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на агенцията. 
Община Търговище се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.
 
Дата на публикуване на уебсайта:
29.03.2022 г.
 

https://www.livechatalternative.com/