Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Данни за администратора 
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ЕИК по БУЛСТАТ 000875920
с адрес: гр. Търговище,пл. “Свобода“,
интернет адрес: www.targovishte.bg, тел. 0601/687 00, електронна поща:obshtina@targovishte.bg
е администратор на личните данни на лицата, на които обработва тези данни при осъществяване на своите функции.


Длъжностно лице по защита на данните
Деница Йорданова, юрисконсулт, отдел НПО, Община Търговище
телeфон: 0601 68 701
ел.поща:yordanova.d@targovishte.bg


Политика за защита на личните данни в Община Търговище


Права на гражданите съгласно Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/


РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  2016/679  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА СЪВЕТА от  27  април  2016  година  относно  защитата  на физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  лични  данни  и  относно  свободното  движение  на  такива  данни  и  за  отмяна  на Директива  95/46/EО  (Общ  регламент  относно  защитата  на  данните)


Съобщение за поверителност при обработване на лични данни от Община Търговище по време на извънредното положение на територията на Република България.

https://www.livechatalternative.com/