Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се извършват по реда на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси  в община Търговище, утвърдени със заповед З-01-800/01.11.2018 г.

Информация за подадените декларации на служителите от общинска администрация са в раздел Администрация, Декларации по ЗПКОНПИ

Информация за подадените декларации на общинските съветници са в раздел Общински съвет, Декларации по ЗПКОНПИ

https://www.livechatalternative.com/