Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.02.2022

Достъп до обществена информация се предоставя от Община Търговище въз основа на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 към  Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация  в община Търговище или устно запитване

https://www.livechatalternative.com/