Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2022

Заплащането на услугата се определя на основание НАРЕДБА № Н-1 ОТ 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация  (Обн. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2022г.)

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация  (Обн. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2022г.)

Издадена от министъра на финансите

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информациясъгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание на чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

1. Хартия А4 1 лист  0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностанно отпеатване на лист хартия А4  1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностанно отпеатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 МВ 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 МВ 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 МВ 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Министър: Асен Василев

Срок на изпълнение:

До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/

Такси за повторно използване на информация

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Таксата се внася в касата в Центъра за административно обслужваане или по банков път по банковата сметка на Общината:

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЕИК 000875920

 Обединена българска банка АД

BIC UBBSBGSF
IBAN BG60UBBS80028413869000

Такси за административни услуги    44    80    07

https://www.livechatalternative.com/