Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация Търговище
Съгласно чл. 15 от Наредбата за административно обслужване администрациите осигуряват информация за осъществяваното от тях административно обслужване.

Един от методите за обратна връзка и измерване на удовлетвореността на потребителите е чрез анкетно проучване
Ползване на услуги
1. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Търговище?
2. За какви услуги най-често сте посещавали Община Търговище?
3. Откъде получихте първоначална информация за извършваните от община Търговище услуги?
друг източник
4. От къде предпочитате да се информирате за административното обслужване в Община Търговище?
други канали