Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.12.2023

Правилникът е приет с Решение № 1 по Протокол № 2/30.11.2023 г. на Общински съвет Търговище и влиза в сила от деня на приемането му - 30.11.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/