Декларации по ЗПКОНПИ

В съответствие с изискванията на чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество лицата, заемащи висши публични длъжности подават декларации. 

 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/