Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2

Декларации по ЗПК

В съответствие с изискванията на чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията лицата, заемащи висши публични длъжности подават декларации. 

Деклараци за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Oбщински съвет - Tърговище  

 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/