Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Общинският съвет  се избира пряко от избирателите в общината за срок от четири години, като по същество той е колективен орган и се състои от избраните общински съветници. Броят на общинските съветници зависи от броя на населението в общината.

Общинският съвет определя самостоятелно своята вътрешноорганизационна структура - брой, състав и наименование на постоянните комисии, организация на работа и др. Тези въпроси, както и редица други, се регламентират в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет

https://www.livechatalternative.com/