Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O37
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CG6

Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.03.2023

Сертификат за инвестиция клас "В", издаден на 26.09.2022 г. на "Ховаг" ЕООД


Към 31 декември 2021 г. няма издадени сертификати за инвестиции клас В


Към 31 декември 2020 г. няма издадени сертификати за инвестиции клас В


 

 

https://www.livechatalternative.com/