Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията на община Търговище

Транспортно-комуникационна система
Община Търговище се обслужва предимно от републиканска пътна мрежа. Централни пътно-транспортни артерии пресичат в четирите направления територията й. Първокласен път І-4 “София-Велико Търново-Варна”. Второкласният път с регионални функции ІІ-49 Търговище-Разград-Тутракан е връзката на общината с област Разград по направлението на първокласния път І-2 Русе-Варна. Общата дължина на общинската пътна мрежа е 208 км.

Водоснабдяване и канализация
Община Търговище се водоснабдява основно от яз. “Тича”. Водоснабдяването на населените места в община Търговище е над средното за страната. Общата водопроводна мрежа е 779 км, от които външни водопроводи са 273 км и вътрешна водопроводна мрежа 506 км. Всичките населени места имат външно и вътрешно водоснабдяване, но само в 20 населени места е осигурена вода в рамките на норматива до 100%. За останалите населени места е осигурена вода от 32% до 70% от норматива. Основната причина е малък дебит на водоизточниците.
Канализационна мрежа е изградена само в град Търговище – смесена, гравитачна и изпълнена от бетонови и стоманобетонови тръби. Канализационната мрежа в общината е с обща дължина 77,886 км и включва 10 км колектори. Продължава свързването на всички точки от гр. Търговище към колекторната мрежа и пречистването от градската пречиствателна станция за отпадни води.

Електроснабдяване
Източник на електроенергия за община Търговище е националната електроенергийна система. На територията на общината няма изградени енергийни източници - ТЕЦ или ВЕЦ. Всички населени места са електрифицирани, като селата се електроснабдяват от въздушни изводи 20 кв, а в централната градска част мрежата е кабелирана. Общата дължина на въздушните ел.проводи СН в общината е 407 км, а на кабелните линии СН - 55 км. Изградените трансформаторни постове за битови, стопански и обществени консуматори са общо 482 броя с 577 трансформатора с обща инсталирана мощност 155 МW..

ВЕИ и енергийна ефективност
В общината е въведено енергоспестяващо улично осветление. Община Търговище разполага с подходящи условия и интерес за използането на водата, слънцето и вятъра за изграждане на инсталации и превръщането им в алтернативна енергия както за бита, така и за бизнеса.

Газификация
През територията на община Търговище минава северният клон на националната газопроводна система, като в град Търговище е изградена газоразпределителна станция за промишлено газоснабдяване.

Телекомуникации
Телекомуникационната мрежа в община Търговище обхваща 52 населени места чрез изградени селищни телефонни мрежи от конвенционален тип и монтирани 29 автоматични телефонни централи /АТЦ/ в 27 от селищата. Във всички населени места на общината има изградена съобщителна инфраструктура, но телефонната плътност, като основен показател за изграденост, варира в широки граници.
В град Търговище е въведена в експлоатация цифрова автоматична междуселищна телефонна централа ЦАМТЦ и е осигурен цифров телефонен пренос до всички крайни АТЦ в общината, с което степента на цифровизация на междуселищните връзки е 100%.
На територията на община Търговище имат покритие и трите мобилни оператора .Освен традиционната телефония и мобилни комуникации, операторите предлагат и достъп до Интернет. В град Търговище е изградена мрежа за предоставяне на високоскоростни линии за достъп.

https://www.livechatalternative.com/