Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Търговище е богата на природни забележителности, защитени зони и местности.

В европейската екологична мрежа „НАТУРА-2000” попадат следните зони от територията на община Търговище: 
Защитени зони по Директивата за птиците: 
Защитена зона "ОВЧАРОВО" с площ 1478.03 ха, код BG0002093. 
Защитени зони по Директивата за местообитанията: 
Защитена зона "ПРЕСЛАВСКА ПЛАНИНА" с площ 14060.01 ха, код BG0000421 
Защитена зона "МАРИНА ДУПКА" с площ 1.00 ха, код BG0000589 
Защитена зона "ОСТРОВЧЕ" с площ 6749.19 ха, код BG0000173 

На територията на община Търговище са разположени 31 защитени природни обекти, 6 от които са природни забележителности.
По-интересните от тях са: 
• Природна забележителност „Водопада” - намира се в живописната местност “Парка” (на 7 км от гр. Търговище), образувана от коритото на река Врана, живописно прорязваща склоновете на Преславската планина, дял от Източна Стара планина. 
• Природна забележителност „Коня” е скално образование – голина, наподобяващо изображение с форма на кон, а “Водопада” е малък водопад, образуващ се от излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на река Врана. 
• Природна забележителност Дервентската пещера - намира се на склоновете на Преславската планина, в Пролазкия пролом, землище с. Пролаз. Пещерата е една от малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните образования на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталагмити, осеяни с червеникавокафяви до розови и млечнобели кристали. Пещерната фауна е представена от прилепите, достигащи десетки броя. 
• Защитена местност Игликина поляна - намира се в местност ”Кайрака” на площ от 8,3 ха и е обявена за защитена територия на естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен режим на ползване. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколисна гора и близостта на гр. Търговище. 
• Защитена местност „Петка балкан” - обявена е за защитена територия за съхранение на вековна церова гора на площ 5,4 ха в местността ”Бабаконду”, землище с. Братово. Защитената местност е свързана с историческо събитие през ХVI в. и предания за потурчването на месното население. В наши дни на това място от жителите района се правят тържества – събори. 
• Защитена местност „Урумово лале” - заема каменист, силно варовит стръмен склон, землище с. Пайдушко. Под защита се намира естествено находище от 12,0 ха на растителния вид Урумово лале, представен в трите му форми - жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България. 
• Идиризова кория са група от седемнайсет вековни цера със средна възраст 150 години, останки от церова кория в ПФ на село Дългач, община Търговище. Там също се намират и "Четирите цера”, представени от четири вековни цера на възраст около 300 години. 
• Местност „Парка” – разположена е на 7 км южно от града, при входа на Търговищкия проход. Красивата природа, минералният извор и удобният първокласен път от София за Варна привличат населението и гостите на града. Тук се намира и крепостта “Крумово кале”. Зоната за отдих е богата на люляк и на рядко срещащото се “Урумово лале”. 
• Езеро „Борово око” и др. 
Защитени растителни видове в района са: находища на урумово лале, гръцка и черноморска ведрица, горска съсънка, лудо биле, блатно кокиче, оливиеров минзухар, пролетна циклама, пролетно котенце. От редките растителни видове – няколко вида перуники, росен, 6 вида орхидеи, коило и кокиче. 
Голямото растително богатство на Търговищкия край се допълва от находищата на лечебни растения - глог, шипка, жълт кантарион, риган, бял равнец, мащерка, смрадлика, черен оман, решетка, горска иглика, седефче и други билки. 
Застрашените животни, вписани в Червената книга на България, които се срещат в района на община Търговище са: 
1. Смок мишкар 
2. Бял щъркел 
3. Гълъб- хралупар 
4. Черна каня 
5. Обикновен хомяк 

На територията на общината се срещат още: благороден елен, сърни, диви свине, лисици, язовци, вълци, сив заек, катерици, златки, белки, костенурки, тритон, дъждовник и др. 
Защитени птици - малък креслив орел - единични екземпляри, обикновен мишелов, голям ястреб, малък ястреб, белошипа и черношипа ветрушка - единични екземпляри по време на прелет, сокол орко, бухал, ушата сова, забулена сова, кукумявки и др. 
В реките и язовирите около Търговище се срещат около 16 вида риба
 

https://www.livechatalternative.com/