Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Около 92% от територията на община Търговище се състои от земеделски и горски площи.

Релеф
Територията на община Търговище се характеризира с разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и нископланински релеф. Надморската височина варира от 150 до 690 метра. За град Търговище надморската височина е около 170 м.
Северната част от територията е разположена в Търговишкото поле по поречието на река Врана. Територията на общината, южно и западно от гр. Търговище, обхваща нископланински терени от Преславско-Драгоевската планина (с най-висок връх “Коджакус” – 690 м.) и Северослонишкия плоскоридов район.

Полезни изкопаеми
Територията на общината е бедна на рудни полезни изкопаеми, но е богата на промишлени находища от скални материали, глинест мергел и червена глина. Варовици, пясъчници и мергели има в районите на гр. Търговище, и селата Стража, Кралево, Лиляк, Пролаз, Цветница.

Климат
Общината попада в зоната на умерено-континенталната област на България и по-точно в средния климатичен район на Дунавската равнина със средномесечна температура +10.7 С.

Води
Община Търговище е сравнително бедна на водни ресурси. Речната мрежа включва река Врана и нейните притоци - река Сива, Калайджи дере, Овчарско дере, Дългашко дере и река Вардунска. Реките са маловодни, с малки водосборни басейни. Речният отток е непостоянен. Всички реки имат снежно-дъждовен режим. Пълноводието е характерно само за пролетния сезон, в зависимост от топенето на снежната покривка и настъпването на валежния максимум. През лятото част от реките пресъхват. Районът се характеризира с липса на плитки подпочвени води. Поради крайно ограничените водоизточници на територията на общината недостигът на вода се покрива чрез ползването на външни водоизточници.
На територията на община Търговище са изградени и се ползват 37 язовири.
В общината има три сондажа на минерални води.

Почви
Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на континенталните климатични условия, нископланинския и хълмист релеф и растителна покривка. Най-голяма част от територията на община Търговище е покрита със сиви горски почви. 
Следващи по разпространение са черноземните почви. Разпространени са главно в Търговищкото поле. В разчленените релефни форми се намират смесени алувиално-делувиални почви, а в леглата на водните течения – алувиални. На територията на общината няма заблатени почви.

https://www.livechatalternative.com/