Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Символи на Община Търговище

Видът, съдържанието, начинът и редът за полагане на символите на Община Търговище, както и статутите на празника на град Търговище и на почетните отличия и награди на Община Търговище са уредени в Наредбата за символиката на Община Търговище. Тя е приета на основание чл. 21, ал. 1 т. 21 и 22 и чл. 22 от ЗМСМА.

1. Знаме на Община Търговище

Знамето на Община Търговище е официален общински символ.Знамето на Община Търговище e бяло. Върху него вляво е изобразен гербът на Община Търговище

2. Герб на Община Търговище

Гербът на Община Търговище е официален общински символ, израз на местното самоуправление и местната администрация..В герба са вградени три основни елемента: грифон, фонтан и порта.

3. Печат на Община Търговище

Печатът на Община Търговище има кръгла форма. В централната му част е изобразен гербът на Община Търговище. Около него, в горната половина на кръга, е разположен надпис: “Република България”, а в долната – надпис: “Община Търговище”.

4. Символичен ключ на град Търговище

Символичният ключ на град Търговище е пластика, представляваща авторска интерпретация на грифона от Кралевското съкровище

5. Химн на град Търговище

Химнът на Община Търговище е синтезиран израз на миналото, настоящето и бъдещото на града, представено с изразните средства на музикално – поетичното творчество

6. Огърлица на Кмета на община Търговище

Огърлицата на Кмета на община Търговище е символ на местната власт.Изработва се по единен за всички Общини образец. Съдържа медальон, на който е изобразен гербът на Община Търговище

7. Статуетка “Грифон” на община Търговище

Статуетката “Грифон” е представителен знак на Кмета на община Tърговище

8. Знак на Панаира

Знакът на Панаира е графичен знак,представляващ стилизирано петле - символ на пролетно пробуждане

https://www.livechatalternative.com/