Z6_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1DM6
Z7_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1DM7

Обявление за подбор на персонала по проект №BG05M9OP001-2.019-0034-С01 „ Готови за света“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1", по ОП РЧР 2014-2020 П

Дата на публикуване: 07.01.2022
Последна актуализация: 07.01.2022
https://www.livechatalternative.com/