Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.09.2021

Община Търговище осигурява ефективна политика на образователните услуги за децата и учениците по отношение обхват на подлежащите за задължително обучение, достъп до образователни институции, материално-техническо и финансово осигуряване на образователните дейности.

Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.