Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUFPC3
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3IMR6

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 01.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

Допустимо ли е поставянето на нови и/или ремонтирането на спортни съоръжения по линия на фонда?

По линия на фонда е допустимо да бъдат ремонтирани или подменяни спортни съоръжения на вече съществуващи площадки. Поставянето на нови съоръжения на места, които не представляват спортно игрище или площадка, е недопустимо. 

Допустими ли са плащания на ръка към лица и фирми за извършване на услуги и дейности, одобрени за финансиране?

Разходи, за които не е издаден съответният счетоводен документ, не могат да бъдат изплащани по линия на фонда. 

Допустими ли са дейности по ремонт и реконструкция на улична мрежа и прилежаща инфраструктура (тротоари, алеи)?

Тези дейности са допустими за финансиране. За текущи ремонти не се изисква проектиране и разрешение за строеж. За изграждането обаче на нова инфраструктура или цялостна реконструкция на съществуваща, са необходими проект и разрешение за строеж. 

Възможно ли е група граждани да предложи проект, а Общината да го изпълни?

Проектите, финансирани по линия на фонда, се предлагат и изпълняват само и единствено от гражданите, които ги предлагат. С това се постига и целта на фонда за насърчаване прякото участие на жителите на общината в дейностите по подобряване на облика на града и малките населени места. 

Необходимо ли е прилагането на оферти за закупуване на материали/съоръжения или представянето на услуги към проектната документация?

Прилагането на оферти е препоръчително. За такива ще се приемат и разпечатки на цени на конкретните материали, които ще се закупуват, от онлайн магазини и сайтове. Това ще е в помощ не само на кандидатстващите при изготвянето на бюджета на инициативата, но и ще допринесе за удостоверяване на неговата реалистичност.

Необходимо ли е неформалните граждански групи да сключат нотариално заверен договор между участниците в тях преди кандидатстване?

Сключването на такъв договор е необходимо едва след одобряване на проектното предложение на съответната гражданска група. Договорът е необходим, за да има Общината законово основание за превеждането на парични средства към неюридически лица. За улеснение на гражданите, в раздел "Документи за кандидатстване" е публикуван образец на такъв договор. В него трябва да бъде посочена и банковата сметка, на която всички участници в обединението дават съгласие да бъде преведена сумата за изпълнение на проекта. 

С подписването на договора не се създава юридическо лице. Обединението не подлежи на вписване в Агенцията по вписванията. Договорът се прекратява автоматично с изпълнението на инициативата.

 

https://www.livechatalternative.com/