Z6_PPGAHG800HLA006SSBMK23IBR1
Z7_PPGAHG800HLA006SSBMK23IBF5

Укрепване на общинския капацитет в Община Търговище

Проект BG05SFPR002-2.002-0086-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Търговище“
Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“,
финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/