Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52EL5
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52ED4

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

На основание чл. 40 и чл. 41 от ЗПКОНПИ регистърът на подадените декларации и декларациите по чл. 35, ал. 2 част 2 се публикуват в интернет страницата на администрацията

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/