Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVMVQ4
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMVU0

Насоки за кандидатстване

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 28.02.2023

 

СЕСИЯ: МАРТ 2023 г.


1. ЦЕЛ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ОТ ФОНДА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ
Да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на гражданското общество при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на жителите на община Търговище. Основната цел е да се подобри физическата и жизнена среда на територията на общината като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда. Предоставената финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им. 


Приоритетна област на сесията на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Търговище за 2023 г. е насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми и прилагане на иновации чрез подобряване на градската среда и качеството на живот на жителите на общината.


2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


Кандидати по настоящата процедура могат да бъдат Сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на община Търговище, неформални граждански обединения, които допринасят за развитие на местната общност; неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), местни културни институти, които допринасят за развитие на местната общност.


Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата. 


Всеки кандидат може да подаде повече от едно предложение. В рамките на една покана може да бъде финансирано само едно предложение на един кандидат.


Кандидатите не трябва да имат неплатени задължения към Община Търговище и/или НАП.


2.1. Допустими дейности: 

 • Почистване на паркови и междублокови пространства, прилежащи площи към сгради в режим на етажна собственост;
 • Благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства;
 • Създаване или възстановяване на паркови пространства, пешеходни зони, зелени площи в улици и кръстовища, залесяване;
 • Закупуване и/или ремонтиране на детски или спортни съоръжения;
 • Поставяне на градинско обзавеждане;
 • Оформяне на цветни пространства и зони за отдих в зелени площи и други.
   

2.2 Недопустими дейности:

 • Инициативи на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества;
 • Самоцелни ремонтни дейности върху имоти, които не са публична собственост;
 • Дейности, свързани с пътуване в чужбина;
 • Инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба;
 • Инициативи и интервенции върху частна собственост.

3. ФИНАНСИРАНЕ


Общата стойност на финансирането от фонда за обявената сесия през март 2023 г. е 18 000 лв.


В рамките на обявената сесия с приоритет "Подобряване на градската среда в община Търговище" ще се съблюдават следните параметри:

 • Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една инициатива е  3 000  лв.;
 • 80% от средствата за преки разходи за реализация на проекта се превеждат авансово, съгласно сключен Договор за финансиране след писмено одобрение на инициативата;
 • Остатъка от пълния размер на финансирането по изпълнение на инициативата се превежда на кандидата след реализиране на дейностите и одобряване на описателния и финансов отчет.  


Община Търговище може да препоръча намаляване размера на исканото финансиране, ако разходите са неоснователни и/или се оценят като нереалистични. Община Търговище си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства в рамките на сесията, ако не постъпят достатъчно качествени инициативи в обявеният срок.


3.1    Допустими разходи


За да се считат за допустими, разходите следва:

 • Да са заложени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Да са действително извършени, като тяхното отчитане се извършва чрез първични счетоводни документи или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;
 • Разходи за публичност, които не трябва да надвишават 10% от сумата, финансирана от Община Търговище за конкретната инициатива;
 • Административните разходи са допустими, в случай че са подходящо обосновани и необходими за успешното реализиране на проекта, но не представляват повече от 10 % от общата стойност на инициативата (напр. режийни разходи, комуникационни разходи,  разходи за канцеларски материали и други).
   

3.2 Недопустими разходи

 • Разходи, свързани с предоставяне на стипендии и представителни цели;
 • Разходи за закупуване на материали, оборудване и други, които нямат връзка с изпълнението на одобрените дейности;
 • Разходи по предварителна подготовка на инициативата.
   

Осигуряването на собствено участие от страна на кандидата е препоръчително. Кандидатите могат да осигурят финансов/нефинансов принос за изпълнение на инициативите. Нефинансовият принос може да включва доброволен труд, материали, транспорт, експертиза и други, които могат да бъдат ясно остойностени във финансово изражение. 


4. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 


Инициативите могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Търговище.


5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ


До 2 месеца, считано от датата на подписване на договора. 


6. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ


Проектните предложения се подават чрез Формуляр за финансова подкрепа на местна инициатива (образец ТУК). Кандидатът описва инициативата във формуляра, където посочва и финансовите й параметри. Основно изискване към местните инициативи е да допринасят за подобряване на средата и качеството на живот с активно участие на местната общност. Други изисквания към инициативите са:   

 • да се реализират с участието на хората от местната общност;
 • да водят до устойчиви резултати;
 • да мобилизират човешки, материални и финансови ресурси за изпълнението на инициативата;
 • да имат целесъобразен и реалистичен бюджет.

Юридически лица с нестопанска цел прилагат и удостоверение за актуално състояние. Сдруженията на собствениците на етажна собственост прилагат удостоверение за регистрация на Сдружението.

Документите за кандидатстване се подават по e-mail obshtina@targovishte.bg или в плик в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, на адрес: гр. Търговище, пл. „Свобода“. На плика се изписва: „Кандидатстване с проектно предложение към Фонд за подкрепа на местни инициативи - Търговище“.


7. СРОКОВЕ И ПОДАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ.


Крайният срок за подаване на формулярите е 17:30 часа на 31.03.2023 г. 


Всички подадени инициативи се регистрират в специален регистър, съдържащ наименованието на кандидата, наименование на инициативата, финансовите показатели и данни за кандидатстващата организация.


Служителите от общинска администрация ще отговарят на въпроси, зададени в писмен вид, свързани със сесията за кандидатстване и инициативите, но не по-късно от две седмици преди крайния срок за подаване на формулярите. Въпросите и отговорите ще се публикуват на сайта на община Търговище. 


8. ПУБЛИЧНОСТ


Изпълнителят на местната инициатива следва да популяризира получената финансова помощ от Община Търговище и платформа „АГОРА“, като постави на всички дълготрайни материални активи, придобити по проектното предложение логата на Община Търговище, платформа „АГОРА“ и Фондация „Америка за България“ и следния текст: „ Община Търговище и Платформа АГОРА реализират съвместно проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.


9. ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ИНИЦИАТИВИ


Предложенията се оценяват съгласно „Критерии за оценка и подбор на инициативи” от оценители на инициативите, назначени със заповед на кмета на общината. Протоколът от работата на оценителите се предоставя в 7-дневен срок на кмета на община Търговище, който в 7-дневен срок свиква заседание на Обществения съвет на фонда за утвърждаване избора на одобрените за финансиране кандидатури. При инициативи със сходни дейности, ще се финансира тази с по-висока оценка, която не дублира дейности, финансирани в рамките на културния календар на община Търговище или от други пера в общинския бюджет.


В процеса на оценка, от кандидата може да се изискват допълнителни документи и разяснения, както и да се изиска изменение на някои аспекти от представената местна инициатива.


Изпълнението на инициативите започва след подписване на договор за финансиране на инициативата от фонда. 


10. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Одобрените кандидати получават уведомително писмо с покана за сключване на договор, съдържащо проект на договор и описание на необходимите придружаващи документи, които следва да се представят преди сключване на договора.


Неформалните граждански групи трябва да представят нотариално заверен договор за обединението си (образец ТУК) с цел изпълнение на инициативата, след като тя вече е одобрена. В договора се посочва и банкова сметка, на която ще бъдат превеждани сумите. 


Ако документите не бъдат представени в съответния срок, се предлага сключване на договор със следващия кандидат в списъка с инициативи. 


11. ОТЧЕТНОСТ И МОНИТОРИНГ


Изпълнението на инициативите се отчита съгласно условията и срока, регламентирани в договора за финансиране на местни инициативи. След приключването на инициативите се изготвя и представя Технически отчет и Финансов отчет (образци ТУК) на изпълнителя за 100% от бюджетните средства, съгласно сключените договори и одобрението им от администратора на Фонда и финансиращите организации. Техническият и финансов отчет се изготвят по образец и се подават в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на инициативата в Община Търговище. При пропуски в отчета – технически или финансов, или в придружаващите документи, Община Търговище ще изисква допълнителна информация от кандидата. Тя трябва да бъде представена в 7-дневен срок от датата на уведомяване.


При изпълнението на гражданските инициативи, ще се осъществява и текущ мониторинг, като качественият и финансов контрол на място ще се извършва от администратора на фонда и/ или Обществения съвет. 


Критерии за оценка и подбор на инициативи
 

Критерии

Максимален брой точки

1. Предоставени ли са всички изискуеми документи

до 5 точки

2. Допринася ли инициативата за създаване на по-благоприятна градска среда

Доколко кандидатурата съответства на конкретните нужди и проблеми на местната общност, показвайки ясна връзка между целите на инициативата, предложените дейности и очакваните резултати.

до 10 точки

3. Принос на инициативата към приоритетите на фонда за 2022 г.

Доколко кандидатурата показва ясна връзка между приоритетите на фонда и целите, дейностите и очакваните резултати на инициативата.

до 15 точки

4. Постижимост и значимост на очакваните резултати от инициативата?

до 20 точки

Общо максимален брой точки:

50

https://www.livechatalternative.com/