Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Програма за управление на община Търговище за мандат 2019-2023 г.

Разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на д-р Дарин Димитров, която бе представена пред избирателите и в която са включени поети ангажименти към жителите на общината. При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални стратегически документи, както и резултатите от допитването до гражданите, проведено в рамките на предизборната кампания на д-р Дарин Димитров. Програмата е съобразена и с действащите планове и програми за развитие на община Търговище, приети от Общински съвет Търговище.

Програма за управление 2019-2023 г.
Дата на публикуване: 02.10.2020

https://www.livechatalternative.com/