Z6_PPGAHG80015C50QT2H0LEO14F0
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEO14F3
Z7_PPGAHG80015C50QT2H0LEO14F1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Комисиите са органи на Общинския съвет, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции.

Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложение за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решенията по въпросите, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
 

за повече информация - Глава седма от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище 

 

https://www.livechatalternative.com/