Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2021

МКБППМН е създадена на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Съставът на Местната комисия за БППМН е определен със заповед на кмета на община Търговище. Комисията се състои от 15 души, като са включени представители на общинската администрация, представители на дирекциите "Социално подпомагане", на полицията, както и педагози, психолози, юристи и общественици, за председател е определен заместник-кмет на община Търговище.

Дейности на МКБППМН


Възпитателни мерки


Обществени възпитатели


Нормативни документи


Отчети на МКБППМН


Контакти:

Община Търговище 
пл. „Свобода”,  II-ро тяло, ет. 4, ст. 4
Телефон. 0601 / 68 609
e-mail: petrova.t@targovishte.bg
 

https://www.livechatalternative.com/