Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T31NH7
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3HSM3

Насоки за кандидатстване

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 06.02.2024

 

СЕСИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2024 Г.
 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19 ФЕВРУАРИ - 19 МАРТ 2024 Г.
 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМА "КУЛТУРА ПЛЮС"
Програма „Култура плюс“ има за цел да подкрепя и стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни продукти и съдържание, търсене на оригинални и новаторски подходи и решения, съответстващи на приоритетите на Общинския план за развитие на община Търговище, като: 
1. Подпомага създаването, разпространението и промотирането на продукти и произведения от различните видове изкуства на територията на община Търговище. 
2. Подпомага професионалното и любителското изкуство във всички негови проявления. 
3. Осигурява широк достъп до културния продукт и реално повишаване на обществения интерес и доверие към културните структури и организации, функциониращи на територията на община Търговище. 
4. Насърчава развитието на конкурентноспособен културен продукт. 
5. Насърчава творчески изяви, отговарящи на обществените потребности в сферата на духовния живот. 
6. Съдейства за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона. 
7. Стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт, както и приобщаването и развитието на детската и младежката аудитория. 
8. Развитието на конкурентноспособен културен продукт при прилагане принципите на прозрачност и конкурсно начало. 
9. Проекти на организации в сферата на културата, с които те са кандидатствали и пред други финансиращи организации. 
10. Развитието на културния туризъм на територията на общината. 
11. Създава условия за синхронизиране на културната политика на Община Търговище с националните и европейските практики и стандарти. 
 

Програма „Култура плюс“ има за задача да подпомага събития в следните направления: 
1. Нови фестивали и други културни събития; 
2. Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и др. събития от културния календар на Община Търговище; 
3. Мултиплицирането на проекти, финансирани по Програмата и вече представяни пред публика, които надграждат творческия замисъл от предходното издание; 
4. Произведения на търговищки писатели, поети, автори и/или произведения от област история, културология, краезнание (свързани с Търговище), както юбилейни (на институции и обществено значими личности за Търговище) художествени произведения; 
5. Търговищки творци и формации със средства за транспортни разходи, свързани с участия в събития от регионалния, националния и международния културен обмен. 
 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Право да кандидатстват в конкурсната сесия имат: 
1. Държавни и регионални културни институти на територията на община Търговище. 
2. Общински мероприятия – второстепенни разпоредители с бюджет. 
3. Образователни институции на територията на община Търговище. 
4. Културни организации по Закона за закрила и развитие на културата. 
5. Сдружения по ЗЮЛНЦ. 
6. Физически лица – еднолични търговци по смисъла на Търговския закон, творци - упражняващи свободна професия по смисъла на §1, т. 29 от ЗДДФЛ в сферата на културата, които отговарят едновременно на следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност; не са регистрирани като еднолични търговци; са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване или автори/съставители на книги, които упражняват или не упражняват свободна професия по смисъла на ЗДДФЛ. 
7. Кандидатите по т. 4, 5 и 7 могат да са от друго населено място, при условие, че в реализирането на проекта включват и творци, развиващи културна дейност на територията на общината и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на община Търговище. 

В конкурсната сесия не могат да кандидатстват субекти или партньори, които:  
1. Са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност. 
2. Не са изпълнили условия по предходно финансиране. 
3. Са подпомагани за същите дейности по други програми и механизми, вкл. от Община Търговище. 
4. Имат финансови задължения към държавата или Община Търговище, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията. 
5. Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността и стопанството, освен ако са реабилитирани. 
6. Са обект на конфликт на интереси. 
7. Са служители на общинската администрация. 
 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Програма „Култура плюс“ подкрепя дейности, свързани със/с: 
1. Образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата. 
2. Въвеждане на експериментални форми на културна дейност. 
3. Промотиране на културен продукт. 
4. Представяне на възможностите на община Търговище, като регион с културни традиции и като сцена за съвременно изкуство от всички жанрове. 
5. Културен обмен на национално и международно ниво. 
6. Стимулиране на любителското изкуство. 
7. Предоставяне на възможност за широко привличане на детската и младежката публика и приобщаването й към културните ценностите. 
8. Насоченост към максимално широк кръг публика на принципа на толерантността, включващи интерактивното й участие. 
9. Мултижанрови формати – арт инсталации, творчески работилници/уъркшоп, карнавали, флашмоб, фестивали и др. във всички жанрове на изкуството, базирани на сполучливи европейски практики. 
10. Подкрепа на местни творци на словото, научни, исторически, краеведски, фолклорни и др. печатни издания, свързани с летописа, културно-историческия и туристическия облик на община Търговище. 
11. Участия в събития от регионалния, националния и международния културен обмен. 
 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
1. Изработване, тиражиране и разпространение на материали, пряко свързани с проектните дейности. 
2. Отпечатване и разпространение на издания на местни творци или издания, посветени в някакъв аспект на Търговище. 
3. Хонорари, транспортни и командировъчни разходи за артисти/творци/екипи, участващи в реализирането на дейностите по проекта. 
4. Разходи за наем на помещения, за оборудване, техника и съоръжения, свързани с творческата реализация на проекта, в случай че Общината не може да окаже логистична подкрепа чрез предоставяне на свои при облекчени условия. 
5. Разходи за дизайн и художествено оформление. 
6. Създаване на произведения на изкуството и продукти с културна стойност. 
7. Разходи за закупуване на консумативи. 
8. Разходи за транспорт, свързани с участия в събития от регионалния, националния и международния културен обмен. 
9. Административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума. 
10. Уреждане на авторски права, свързани с изпълнението на проекта. 
11. Други, присъщи за творческата реализация на проекта разходи.
 

ФИНАНСИРАНЕ
Общата стойност на бюджета по Програмата за 2024 г. е 50 000 лв. Максималният размер на сумата, която ще се отпуска на едно проектно предложение, е 5000 лв. 
 

Финансирането на одобрените проекти е до 100 % от предложения бюджет на проекта. След подписването на договорите, Общината превежда 75% от одобрения бюджет за проекта. Разликата от 25% се превежда след окончателното приключване на дейностите по проекта и предоставянето на финансовия отчет. Сумите се превеждат по посочената от кандидатстващата организация във формуляра и договора банкова сметка. 
 

ДОКУМЕНТИ И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Необходимите за кандидатстване документи са публикувани в раздел "Документи за кандидатстване".

1. Формуляр за кандидатстване (Приложение № 1 и 1А). 
2. Бюджет на проекта (Приложение № 2) 
3. Декларация (Приложение № 5). 
4. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива). 
5. Документи (заверени копия), доказващи съфинансиране на същия проект от други източници (ако е приложимо). 
5. Проектни предложения за издателска дейност съдържат резюме на готов продукт, оферта от издател и минимум две рецензии от професионалисти, независими експерти в съответната област. 
6. Проектни предложения по чл. 2, ал. 3, т. 5 от Правилата прилагат: копие от покана за участие, с превод на български език, информация за организатора на културното събитие, оферта за транспортна услуга или цена на билети и др. необходима допълнителна информация. 
 

Документите за кандидатстване се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, окомплектовани с всички изискуеми документи, в 1 /един/ оригинал на хартиен носител и 1/един/ брой /копие/ на електронен носител. Не се приемат документи формуляри, попълнени на ръка. Целият пакет с документи се подава запечатан в непрозрачен плик, с четливо изписано: До Община Търговище, относно участие в конкурсна сесия по Програма „Култура плюс“, име на кандидата и име на проектното предложение. 
 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на община Търговище в 7- дневен срок от обявяването на сесията за съответната година. Оценяването е на база Методика, приложена за изтегляне долу. 
Съставът на комисията включва: 
- Трима представители на общинската администрация, вкл. председател, организационно-технически секретар и финансист; 
- Двама представители на Постоянната комисия по образование и култура към Общински съвет – Търговище. 
 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
С изпълнителите на проектите, спечелили финансиране, се сключва договор. Образец е приложен за изтегляне долу. 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Проектите, спечелили финансиране, се изпълняват в рамките на календарната година. 
 

ОТЧИТАНЕ
Изпълнението на всеки един проект се отчита съгласно условията и сроковете на договора, в рамките на календарната година, за която се отнасят, като се попълни Формуляр за финансов отчет и Формуляр за съдържателен отчет (Приложение № 3 и № 4). 
Отчетите се представят на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Община Търговище с придружително писмо и входящ номер в срок от 10 работни дни от приключването на проекта, но не по-късно от 30 ноември на текущата година. 
За състоянието на всеки финансов и съдържателен отчет на одобрен проект се изготвя протокол от служителите в ОМ „Други дейности – функция „Култура“ на Община Търговище, а при необходимост и от други служители, експерти и специалисти на общинска администрация. 
Организациите или артистите, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред Община Търговище целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 
При непълно и некоректно отчитане на проекта, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, преведените от Общината средства, следва да бъдат възстановени в пълен размер. 
 

Методика за оценяване
Дата на публикуване: 06.02.2024

https://www.livechatalternative.com/