Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2
Състав Постоянни комисии Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Нормативни актове на Общински съвет Протоколи и Решения на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Съобщения на общинския съвет Декларации по ЗПК Контактна форма на Общиснки съвет

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023


Общинският съвет е орган на местно самоуправление, който се избира от населението на Oбщина Търговище при условията, определени от Изборния кодекс и се състои от 33 общински съветници.

ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

Общинският съвет в рамките на предоставените му от законите компетенции определя политиката на общината за нейното изграждане и развитие, като решава въпросите, свързани с:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието; 
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма с общинско значение;
11. защита при бедствия

https://www.livechatalternative.com/