Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VIO72

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.10.2023

Редът и условията за разкриване, предоставяне и ползване на социални услуги в Република България са регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността.

Община Търговище води активна политика в областта на социалното подпомагане и предлага широк кръг от социални дейности и услуги

https://www.livechatalternative.com/