Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Редът и условията за разкриване, предоставяне и ползване на социални услуги в Република България са регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността.

Община Търговище води активна политика в областта на социалното подпомагане и предлага широк кръг от социални дейности и услуги