Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Правилникът е приет с Решение № 1 по Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Търговище, в сила от 29.11.2019 г., Допълнен с Решение № 1 по Протокол № 17/17.12.2020 г. на Общински съвет Търговище.

https://www.livechatalternative.com/