Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U1ER4
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U1ER7

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

По реда на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в  Община  Търговище  и  реда за издаване на сертификати за инвестиция клас  В се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на  Община Търговище, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 

https://www.livechatalternative.com/