Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2

Декларации по ЗПКОНПИ

В съответствие с изискванията на чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество лицата, заемащи висши публични длъжности подават декларации. 


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Oбщински съвет - Tърговище  

 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/