Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQF85
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQF44

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали и насрочване на жребий за разпределянето им

Дата на публикуване: 20.09.2023
Последна актуализация: 20.09.2023

ЗАПОВЕД
№ РД-З-1087
град Търговище,19.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с провеждане на жребий за поставяне на агитационни материали от политически партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям места за град Търговище за поставяне на агитационни материали чрез провеждане на жребий, както следва:
1.1. Витрини на ул. “Васил Левски”, в близост до I ОУ “Хр. Ботев” – Търговище  от № 1 до № 23.
1.2. Тревната площ пред ж.п. гара – Търговище.
1.3. Кръстовището на бул. „Митрополит Андрей” и ул. „Цар Симеон” – в зелената площ.
1.4. Бул. “Никола Маринов” – зелената площ пред Автогарата и блок “Чайка”.
1.5. Бул. “Цар Освободител” – зелената площ пред Археологически музей, до автоспирката.
1.6. Бул. “Ал. Стамболийски” – зелената площ пред Дом на специалиста.
1.7. Кръстовището на бул. “Ал. Стамболийски” и ул. “Г. С. Раковски” – зелената площ пред хранителния магазин.
1.8. Бул. “Ал. Стамболийски” – зелената площ пред блоковете в кв. “Запад 3”.
1.9. Ул. “Трети март” – зелената площ пред гаражите срещу кв. “Запад 2”.
1.10. Ул. “Трети март” – зелената площ пред бл. 48 и бл. 49, до IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Търговище.   
1.11. Бул. „Сюрен” – зелената площ пред бл. 27.
2. Определям комисия за провеждане на жребия в състав:
Председател: Галина Габровска, началник отдел ОС
и членове:    1. Десислава Кръстева, старши юрисконсулт в отдел НПО
2. Галина Траянова, главен експерт  в отдел ОС

Резервни членове:    

1. Любомир Желязков, старши юрисконсулт в отдел НПО
2. Дончо Витанов, старши специалист в отдел ОС


3. Определям такса за ползване на местата по т. 1. – 6.00 лв./кв.м.
4. Определям места за поставяне на агитационни материали в населените места на община Търговище, както следва:
4.1. За кв. Бряг – информационно табло в центъра на населеното място.
4.2. За кв. Въбел – афишна колонка в центъра на населеното място.
4.3. За кметствата в община Търговище – върху информационни табла, табели, афишни колонки и други в центъра на кметството.
5. Възлагам на кметовете/кметските наместници на кметства в Община Търговище със своя заповед да определят местата за поставяне на агитационни материали на територията на съответните кметства.
6. Поставянето на агитационните материали на определените в настоящата заповед места да се извършва по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., която се открива на 29 Септември 2023 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24.00 ч. на 27 Октомври 2023 г.
7. На основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс премахването на поставените агитационни материали да се извърши от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в срок до седем дни след изборния ден. 
8. Съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс, при неизпълнение на задължението по т. 7 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1 000 до 5 000 лв.
9. Забранявам поставянето на агитационни материали на други места освен на тези упоменати в настоящата заповед.
10. Жребият по т. 1 да се проведе на 27.09.2023 г. от 14:00 часа в зала № 74 в сградата на Община Търговище.
11. Въз основа на заповедта ми да се публикува обява на интернет страницата на Община Търговище, да се постави на информационното табло в административната сграда и да се обяви по местната радио мрежа. 
 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Търговище – Христалина Халачева.
Препис от заповедта да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.
 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище
 

https://www.livechatalternative.com/