Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Обявление за откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд -Търговище

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 26.08.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 28 по Протокол № 41 от 25.08.2022 г.

Общински съвет Търговище открива процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд-Търговище с мандат 2023 г. – 2026 г.

Срокът за кандидатстване е от 29.08.2022 г. до 05.09.2022 г. – включително, всеки работен ден от 08:00 до 17:30 ч. в Център за административно обслужване“ в сградата на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище 7700, пл. „Свобода“.

Условия и правила за провеждане на процедурата за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели са:
1. Кандидат за съдебен заседател може да бъде дееспособен български гражданин, който: 
1.1. е на възраст от 21 до 68 години; 
1.2. има настоящ адрес в община Търговище, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд-Търговище;
1.3. има завършено най-малко средно образование; 
1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 
1.5. не страда от психически заболявания; 
1.6. не е съдебен заседател в друг съд;
1.7. не е общински съветник от съдебния район на Окръжен съд-Търговище; 
1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 
1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд-Търговище. 
Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд, съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
По силата на чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

2. Примерни образци на документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
2.1. Заявление  – Приложение № 2;
2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ – Приложение № 3
2.3. Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ – Приложение № 4;
2.4. Данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ – Приложение № 5
Образци на документи /заявления, декларации и др./ са на разположение на кандидатите в Община Търговище, Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Общината.

3. Място на подаване: „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище 7700, пл. „Свобода“, като към документите по т. 2. от настоящото приложение се прилагат:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинският съвет/ комисията да се обръща за препоръки; 
3.5. мотивационно писмо; 
3.6. писмено съгласие; 
3.7. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
4. Процедурата се извършва при спазване на Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели.
Всички заявления, ведно с приложените документи към тях ще бъдат разгледани от временна комисия, която ще извърши подбора и изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Търговище за мандат 2023-2026 г.
Комисията чрез своя председател, на база разгледани документи и проведено изслушване с допуснатите кандидати, следва да внесе докладна записка до Общински съвет Търговище с проект за решение – Попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд-Търговище за мандат 2023 г. – 2026 г.

Напомняме на кандидатите, родени преди 16.07.1973 г., които следва да представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, могат да подадат съответните заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща на адрес info@comdos.bg.
В заявлението следва да посочат, че документът им е необходим преди 05.09.2022 г.
За повече информация и образци на документи на: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на Община Търговище най-малко 14-дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

Телефон за информация: 0601/68 655

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
/Емине Якубова/
 

https://www.livechatalternative.com/