Z6_PPGAHG800PJIF0QBFOMK3F1O94
Z7_PPGAHG800PJIF0QBFOMK3F1OP2

Патронажна грижа + в община Търговище

Лого на проекта

 

Проект №BG05M9OP001-6.002-0105-С01 "Патронажна грижа + в община Търговище",
по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“ и по процедура BG05M9OP001-2.119 "Патронажна грижа + - Компонент 3“ ,
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0F2CC1

Патронажна грижа + в община Търговище

Лого на проекта

 

Проект №BG05M9OP001-6.002-0105-С01 "Патронажна грижа + в община Търговище",
по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“ и по процедура BG05M9OP001-2.119 "Патронажна грижа + - Компонент 3“ ,
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/