Z6_PPGAHG8001EB606KGEM0F8PMI1
Z7_PPGAHG8001EB606KGEM0F8PMU0

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Лица за контакти и информация: 

Петя Стоянова - тел.: 0601 68 734; е-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg 

Евгени Василев - тел.: 0601 68 734; e-mail: vasilev.evgeni@targovishte.bg


Заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост;


 

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/