Z6_PPGAHG800PMUF0QTD1PK1U1IS3
Z7_PPGAHG800PMUF0QTD1PK1U1I27
Избори за народно събрание 2021 Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 Избори за Народно събрание, 2 октомври 2022 Избори за Народно събрание на 2 април 2023 година Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024

Избори

Дата на публикуване: 19.02.2021
Последна актуализация: 09.10.2023

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 

във връзка с изборите за кметове и общински съветници на 29 октомври 2023 г.

 

* Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 18 септември 2023 г.

* Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.

* Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.

* На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.

* Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 21 октомври 2023 г.

* Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, могат да заявят това, при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК - в  срок до 23 октомври 2023 г.

* При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
 

Заявления и документи се подават:


за град Търговище: в сградата на Общината, на пл. "Свобода", Център за административно обслужване, от 8.00 ч. до 17.30 ч.
 

за населените места в община Търговище: в кметствата 

 

Справки по избирателните списъци могат да се правят:

на обявените със заповед на кмета места;
на интернет страницата на ГД ГРАО – http://www.grao.bg/elections
на интернет страницата на Община Търговище – targovishte.bg
на телефон: 0601 68 753
 

Разяснителна кампания

Централна избирателна комисия

Актуална информация за местните избори 

https://www.livechatalternative.com/