Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQF85
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQF44

Образци на заявления и срокове за подаването им

Дата на публикуване: 18.09.2023
Последна актуализация: 18.09.2023

 

* Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.

* Подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия - в срок до 14 октомври 2023 г.
Подаването е чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, без електронен подпис, изпратено на e-mail: obshtina@targovishte.bg 

* Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – в срок до 21 октомври 2023 г.

* Подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия, в случай че такава е образувана след 14 октомври 2023 г. - в срок до 23 октомври 2023 г.

 

Заявления и документи се подават:
за град Търговище: в сградата на Общината, на пл. "Свобода", Център за административно обслужване, от 8.00 ч. до 17.30 ч.
за населените места в община Търговище: в кметствата 
Регистрация за гласуване по настоящ адрес може да бъде направена и чрез сайта на ГД ГРАО: https://regna.grao.bg/
 

Справки по избирателните списъци могат да се правят:

на обявените със заповед на кмета места;
на интернет страницата на ГД ГРАО – http://www.grao.bg/elections
на интернет страницата на Община Търговище – targovishte.bg
на телефон: 0601 68 753

https://www.livechatalternative.com/