Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Достъп до обществена информация се предоставя от Община Търговище въз основа на писмено заявление по образец или устно запитване.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по факс или електронен път.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:
1.    трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 
2.    описание на исканата информация; 
3.    предпочитаната форма за предоставяне  на достъп до исканата информация; 
4.    адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail. 
Ако в заявлението не се съдържат данните по  т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

https://www.livechatalternative.com/